កសាង និងថែរក្សាបរិស្ថានក្នុងផ្ទះប្រកបដោយសុខភាពល្អ

  • MSD-CO2-2
  • គំនិតនៃបច្ចេកវិទ្យាបណ្តាញកុំព្យូទ័ររបស់សាលាអប់រំសិស្ស
  • MSD-PMD-3

អំពី​ពួក​យើង

ការងាររបស់យើងធ្វើឱ្យមានភាពខុសប្លែកគ្នាក្នុងការជួយអ្នកធ្វើឱ្យគុណភាពខ្យល់ក្នុងផ្ទះមានសុខភាពល្អ។ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដំបូងបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលចូលរួមក្នុងផលិតផលត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ Tongdy តែងតែផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួន និងសមត្ថភាពរចនានៅលើម៉ូនីទ័រគុណភាពខ្យល់ក្នុងផ្ទះ។

ឆ្នាំនៃការរួមចំណែកដល់គុណភាពខ្យល់ក្នុងផ្ទះ

ដើម្បីបន្តគោលបំណងចុងក្រោយរបស់យើងក្នុងការបង្កើតគុណភាពខ្យល់ក្នុងផ្ទះដែលមានសុខភាពល្អ យើងប្តេជ្ញាដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យពិតប្រាកដ និងត្រឹមត្រូវ និងបណ្តុះអ្នកច្នៃប្រឌិតជំនាន់ក្រោយក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្ម។

អំពី Tongdy

ការងាររបស់យើងធ្វើឱ្យមានភាពខុសប្លែកគ្នាក្នុងការជួយអ្នកធ្វើឱ្យគុណភាពខ្យល់ក្នុងផ្ទះមានសុខភាពល្អ។ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដំបូងបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលចូលរួមក្នុងផលិតផលត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ Tongdy តែងតែផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួន និងសមត្ថភាពរចនានៅលើម៉ូនីទ័រគុណភាពខ្យល់ក្នុងផ្ទះ។