ធនធាន

EM21-ឃ្លីប

EM21-ឃ្លីប-០១

EM21-ឃ្លីប-០២

EM21-ឃ្លីប-០៣

GX-CO2-ឈុត

GX-CO2-Clips-01

GX-CO2-Clips-០២

GX-CO2-Clips-03

TG9-CO2-ឈុត

TG9-CO2-Clips-01

TG9-CO2-Clips-02

TG9-CO2-Clips-03

  • ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ Multisensor ការណែនាំ
    ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ Multisensor ការណែនាំ
  • ការណែនាំអំពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា EM21-IAQ
    ការណែនាំអំពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា EM21-IAQ