ទិដ្ឋភាពទូទៅស្តីពីតួនាទីនៃសំណើមដែលទាក់ទងនៅក្នុងការបញ្ជូនតាមអាកាសនៃ SARS-CoV-2 នៅក្នុងបរិយាកាសក្នុងផ្ទះ


ពេលវេលាផ្សាយ៖ សីហា-២០-២០២០