ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Plant A - WGBC

ការទាញយក MSD៖ សន្លឹកទិន្នន័យ MSD, MSD User Manua, វីដេអូដំឡើង MSD

ការទាញយក PMD៖ PMD Data Sheet, PMD User Manua, PMD Installation Video, PMD Clean Dustproof Video

ការទាញយក TFA៖ សន្លឹកទិន្នន័យ TF9, សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ TFA, វីដេអូដំឡើង TFA, TFA Replace Module Video, TFA Clean Dustproof Video

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ WIFI៖ MSD-WiFi Configuration specification-V.0720R


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ០៨-មករា-២០២០